Custom Search

Saturday, December 31, 2011

Happy New Year! - Gott Nytt År!

Boldog Új Évet!

Took this little piece of fireworks 2 years ago from near Slussen.
Ezt a tűzijáték-darabkát 2 éve kaptam le, közel a Slussenhez.

That time, by the way, I promised myself never to have any more New Years in Stockholm.. - and here I am again. 
That's about New Year resolutions :-D
Akkor mellesleg megígértm magamnak, hogy soha többé Szilvesztert Stockholmban... - és most megint itt vagyok.
Ennyit az újévi fogadalmakról :-D

Have fun everyone! 
Mindenkinek jó szórakozást!

Happy New Year!
Thursday, December 29, 2011

Mellandagsrea - Year-end offer

Évvégi ajánlat


First I would like to thank to my partners for this year's co-operation:
Először is szeretnék köszönetet mondani partnereimnek az éves együttműködésért:


FOKUS Rekrytering

   

And now the Mellandagsrea (="sale on the days between two holidays"):
És íme az évvégi ajánlat:

Are you also interested in advertising in this blog?
Szeretne Ön is hirdetni ezen a blogon?

Placing your logo in the Side bar + Footer + Partners Page is only
Elhelyezés az oldalsó menüsorban + az oldal alján + a Partnerek oldalon, csupán

30.-USD for one month / egy hónapra
150.-USD if you pay for 6 months / 6 hónapra
330.-USD if you pay for 12 months / 12 hónapra

Payment methods: PayPal, transfer to a Hungarian (HUF) or a Swedish (SEK) bank account
Fzetési módok: PayPal, átutalás magyar vagy svéd bankszámlára

Special offer through 31st of December 2011:
Kedvezményes ajánlat 2011. december 31-ig:

Get 12 months placement and pay for 10 months
12 havi bannerelhelyezés 10 havi összegért
300.-USD
Order now / Rendelje meg most >>>


Friday, December 23, 2011

First snow

Első hó

Well, not in the city, it's black and grey there, but out here in Viking Land, since last Saturday
Nos, nem a városban, hanem itt kint, Vikingföldön, múlt szombat óta

That's how it started; morning view from my window:
Így kezdődött; reggeli kilátás az ablakomból:

Viking Land Winter 2011 002
And a few days later:
Néhány nap múlva pedig:

033

053

And another Volvo - folks out here seem to like old Volvos. The red house is yes, you are right: an old boat...
És egy másik Volvo - úgy tűnik, errefelé a népek szeretik a régi Volvókat. A piros ház pedig, igazatok van: egy régi hajó...

054

And it's also just before sunset, around 2pm, like here
Szintén épp naplemente előtt vagyunk, mint itt

055

037

038

041Monday, December 12, 2011

The Green House

A zöld ház

13th of December - I stepped on Swedish soil exactly 6 years ago on this day... (More about this: My Sweden Anniversary)
December 13-a - pontosan 6 éve, ezen a napon léptem svéd földre...

And it's Lucia day, one of the most significant dates of the year for Swedes. Let's see a bit later if I catch some girls/boys, dressed in white, with candles and singing. I'll probably have a fika with friends.
És ma van Luca-nap, a svédek egyik legjelentősebb dátuma. Később meglátjuk, hogy sikerül-e elkapnom fehérbe öltözött, gyertyás, éneklő lányokat-fiúkat. Jómagam lehet, hogy barátokkal ünnepelek egy kicsit.

In the meantime enjoy The Green House; I took this in the gorgeous weather of last Sunday. More pics from that walk in my Nature photo blog
Addig is örüljetek a Zöld Háznak; ezt a képet a vasárnapi pazar időben lőttem. Több is van abból a sétából a Természet fotóblogomban

Viking Land, Winter 2011 (6)

And yes, the car is a Volvo.
És igen, az autó egy Volvo.

Buy it on prints, post cards, posters, gift items:
Képeslapon, poszteren, ajándéktárgyakon stb: 
Tuesday, December 06, 2011

Tomten är här - Santa is here

Itt a Mikulás

No, he is really not. Kids in my country Hungary have an unfair advantage this time of the year, compared to their Swedish fellows (or Americans, English one and most of the other places in the world...): in Hungary and in Slovakia, Poland and Czech Republic, Mikulás aka. Santa Claus comes on the 6th of December, on the feast day of Saint Nicholas. This night the "good" children get some goodies, but of course the "bad" ones also have their sweets. This way, December has a double occasion for the kids to celebrate; the Christmas presents are brought by the Little Jesus.
Nos, nem igazán. A magyar gyerekek az év ezen időszakában előnyben vannak svéd társaikhoz képest (és a világ majdnem minden más országában élő gyerekekhez képest): Magyarországon (illetve Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban) a Mikulás (vagy Télapó) december 6-án jön, Szent Miklós nevenapján. Ezen az éjszakán a "jó" gyerekek finomságokat kapnak, de persze a "rosszak" is megkapják a maguk édességét. Így aztán decemberben a gyerekek kétszer is ünnepelhetnek; a karácsonyi ajándékokat pedig ugyebár a Jézuska hozza. 

So, here in Stockholm no-one knows that Tomten (aka. Santa Claus) is right now in Central-Europe, filling the polished boots that were put out in the windows. They think here that Santa is preparing full blast for Christmas, which is of course not true, but let's leave them in this belief.
Így aztán itt Stockholmban senki sem tudja, hogy a Mikulás most éppen Közép-Európában töltögeti meg az ablakokba kirakott, kipucolt csizmácskákat. Itt azt hiszik, hogy nagyban készülődik a karácsonyra, ami persze nem igaz, de hagyjuk meg őket ebben a hitükben!

As in every December, the Christmas decoration of the upscale warehouse NK (Nordiska Kompaniet) attracts young and old alike, making it a family program to go and see it.
Mint minden decemberben, az előkelő NK áruház (Nordiska Kompaniet) karácsonyi kirakata kicsiket-nagyokat egyaránt vonz, valóságos családi program, hogy meg kell nézni.

Stockholm Christmas 2011 (14)

Stockholm Christmas 2011 (16)

Stockholm Christmas 2011 (18)

Stockholm Christmas 2011 (19)

Stockholm Christmas 2011 (20)

Stockholm Christmas 2011 (21)

Well, the old fellow really needs to work that potbelly down (you will see his outfit on the next shot), so he goes sporty. And taking care of the environment. When he is not fast enough on the bike, the Silent Night sounds awful...
Hát, az öreg pasasnak igencsak le kell dolgoznia azt a pocakot (a következő képen meglátjátok majd, milyen cuccba öltözött), úgyhogy sportosra veszi a figurát. És környezetbarátra. Amikor nem elég gyorsan teker, a Csendes éj rettentően hangzik... 

Stockholm Christmas 2011 (23)

Stockholm Christmas 2011 (22)

Isn't he/she sexy?
Hát nem szexi?

Stockholm Christmas 2011 (25)

Varsågod!

Stockholm Christmas 2011 (24)

(And in these hours many Hungarian children sneak out of bed to see if Santa Claus has been there already and what has he brought...)
(És ezekben az órákban sok magyar gyerek surran ki az ágyból, hogy megnézze, járt-e már ott a Télapó, és mit hozott...)Tuesday, November 29, 2011

Autumn morning

Ószi reggel

Few days ago, I just opened my eyes and jumped out of bed, rushed out to the terrace because this was calling me:
Néhány napja kinyitottam a szemem, kiugrottam az ágyból, kirohantam a teraszra, mert ez hívott:

Autumn morning -#2

Autumn morning - #3

Autumn morning - #1Friday, November 18, 2011

Impromptu concert in the subway

Östermalmstorg subway station has a nice dome with unbelievable acoustics. It's interesting to watch how people react to the special sound there. I would think they would go singing, whistling, humming - giving out some noise from their mouth, as the most natural way for a human to make a sound.
No. Most of them just would stomp their feet.
Östermalmstorg metróállomáson van egy hihetetlen akusztikájú kupola. Érdekes megfigyelni az embereket, hogyan reagálnak a különleges hangzásra. Azt gondolnám, hogy elkezdenek énekelni, fütyülni, dúdolni - valami hangot kiadni a szájukból, ami egy emberi lény legtermészetesebb hangkeltő eszköze.
Nem. Legtöbbjük csak dobbant egyet-kettőt a lábával.

So it was a great experience on Wednesday evening to hear a young girl strumming her guitar and singing. I talked with her a bit; she wanted to do a live recording of one of her songs for her album coming out today, recorded at an unusual location. My singer heart went boom; this place is really meant for playing music and singing.
Így aztán nagyszerű élmény volt számomra szerda este, amikor egy fiatal lányt hallottam, amint ott pengette a gitárját és énekelt. Beszéltem vele egy picit; élőfelvételt akart a ma megjelenő albumának egyik dalához, mégpedig egy szokatlan helyszínen. Énekesi szívem megdobbant, hiszen ez a hely zenélésre, éneklésre lett teremtve.

Ladies and Gentlemen, please welcome on stage Edith Backlund, playing Dance In Circles (click on her name for the website and to listen)
Hölgyeim és Uraim, a színpadon Edith Backlund, és a Dance In Circles (kattints a nevére, a weboldalára jutsz, ahol meghallgathatod a dalt)

Impromptu concert in the subway - #1

Impromptu concert in the subway - #2

Impromptu concert in the subway - #3Wednesday, September 21, 2011

Back in town

Ismét itt

Actually, I have been around Stockholm in the past few months, on and off, when I was not in Hungary. And I do have tons of new pictures to share from Viking Land, but I was struggling A LOT with either extremely bad internet connection here, either with being without a computer.
Igazából az elmúlt hónapokban voltam itt Stockholm körül, amikor nem épp Magyarországon jártam. És rengeteg új képem van Vikingföldről, csak iszonyú sokat küszködtem vagy az itteni rettenetes internetkapcsolattal, vagy azzal, hogy vacakolt a gépem. 

And it might sound funny, but I have to admit now: in all these years I have lived in Stockholm, I never liked it... Probably this is not what you can see from my photos though. But it was not really my choice to live here at the first place, I was only here because I had to, for family reasons. Now, since a few weeks, since I am not obliged to stay here any more and I am free to go back to my country any time - I began to like it in this gloomy place... I guess it must have to do with one's freedom of choice. Without that, not many things can work in life, methinks.
És lehet, hogy furán hangzik, de most be kell vallanom: ezekben az években, amióta itt élek Stockholmban, soha nem szerettem itt lenni... Valószínűleg nem ez jön le a képeimről. De alapvetően nem az én választásom volt az, hogy itt éljek; csak azért voltam itt, mert a családom miatt kellett. Most, néhány hete, amióta már nincsenek itt ilyen kötelezettségeim, és bármikor hazamehetek - kezdem megszeretni ezt a morcos helyet... Azt hiszem, ennek a választás szabadságához van köze. Anélkül  kevés dolog működik az életben, legalábbis szerintem.

And now a photo, to start with:
És most egy fotó, amivel kezdeném:

ARISH at O'Connell's 2011 Sep 17 (10)

I saw this in the Ladies room at the O'Connells Irish Pub in Gamla Stan. Last Saturday it was a great ARISH concert - of their music, another time.
Az O'Connells ír kocsma női vécéjében láttam, a Gamla Stan-ban. Szombaton klassz ARISH koncert volt - a zenéjükről majd máskor.  

"Never a Mistake, Always a Lesson" - 'nuff said.
"Sohasem hiba, hanem mindig lecke" - ennyi. 


You can have this as a reminder on your iPhone, iPod case, mouse pad and a few other stuff:
Emlékeztetőként lehet az iPad vagy iPhone tokodon, egérpadodon és pár más cuccon:


www.andreagerak.com

Sunday, May 08, 2011

Stockholm 2011 - Flickr photo album

Hepatica carpet - #4Two dogsBrunnsviken, April 2011 027Swan, April 2011 024Brunnsviken, April 2011 018Brunnsviken, April 2011 017
Brunnsviken, April 2011 015Brunnsviken, April 2011 014Boat, April 2011 Stockhom - #1Brunnsviken, April 2011 006Brunnsviken, April 2011 005Bergshamra, Solna (Stockholm)
April 2011 001Stockholm 2011 029Stockholm, 2011 April - #1Stockholm, 2011 April - #13Stockholm, 2011 April - #14Stockholm, 2011 April - #23
Stockholm, 2011 April - #18Stockholm, 2011 April - #10Stockholm, 2011 April - #3Stockholm, 2011 April - #18DSC02540IMG_0397
Stockholm 2011, a set on Flickr.

Greetings from Stockholm!!
I don't have good internet connection this time, so I can't really deal with my photos the way I would like it. AND it's such a gorgeous weather since a good while :-))) So I rather be outside, shooting...
Üdv Stockholmból!!
Nincs most jó internetkapcsolatom, így aztán nem tudok úgy foglalkozni a képeimmel, ahogy szeretnék. ÉS olyan gyönyörűséges idő van mostanában, hogy inkább szívesebben vagyok odakint, és lövöldözök :-)


This photo set looks like a storage place at the moment (hardly any photos selected or edited, titled etc), but I hope you still enjoy looking at them.
Ez a fotóalbum inkább tárhelynek néz most ki (csak alig néhány fotót válogattam ki, szerkesztgettem), de remélem, élvezhetők.Share/Bookmark
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...