Custom Search

Friday, June 06, 2014

Blue&Yellow

6th of June, National Day of Sweden
Blue&yellow 42008, KungsträdgardenStockholm: Two Russian girls in Swedish colors
Két orosz lány, svéd színekben

As for us, Hungarians, national holidays are a big thing, I am curious: If you are Swedish or you live in Sweden: how did you celebrate?
Mivel nekünk, magyaroknak fontosak a nemzeti ünnepek, kíváncsi vagyok: ha Svédországban élsz, hogyan ünnepeltél? 

Photo      Stockholm      Travel     Travel Resources  

Thursday, March 20, 2014

Viking Land Fairy Tale - 1.

Colors of Viking Land on a grey day, just a quick look around the house.
Vikingföld színei egy szürke napon; csak gyorsan körbenéztem a ház körül. 

I processed some of the photos a little bit, to make them even more fairy tale-ish, others are real colors, like this first one:
Néhány fotót egy kicsit megbabráltam, hogy még meseszerűbbé tegyem őket; a többiek a valódi színeket adják vissza, mint itt az első:

Viking Land Fairy Tale - 4

Viking Land Fairy Tale - 1

Viking Land Fairy Tale (5)

Or this one:
Vagy ez:

Viking Land Fairy Tale (7)

Viking Land Fairy Tale (4)

And this one is indeed so red!
Ez pedig tényleg ilyen piros!

DSC09004 Viking Land Fairy Tale - 2

Viking Land Fairy Tale - 3

Viking Land Fairy Tale (8)

Viking Land Fairy Tale (6)

Sunday, April 07, 2013

Smile, it's Spring!

Mosolyogj, tavasz van! 

Well, well... Greetings from Hungary! I felt I desperately needed some break from gorgeous Sweden... It's beautiful but it's way too cold for me, in every sense of the word.
Hát, hát... Üdv Magyarországról! Úgy éreztem, rettentően nagy szükségem volt egy kis szünetre a csodaszép Svédországból... Gyönyörű, csak nekem túlságosan hideg, a szó minden értelmében.

In the meantime, I was already in Vienna for a few weeks - oh, I so love to be back in Europe!
Közben voltam már Bécsben  is néhány hétig - ó, annyira imádok újra itt lenni, Európában!

And while right now here at home we can hardly wait for the spring and complain that it is coming way too late and we are still freezing, this is a typical "spring" in Stockholm, normal April weather:
És miközben mi itthon alig várjuk a tavaszt, és panaszkodunk, hogy még mindig nem jön, majd megfagyunk, a tipikus "tavasz" így néz ki Stockholmban, rendes áprilisi időjárás:

(2012.04.06.)
Smile, it's spring!

(2011.04.05.)
Is it spring already?

Now you understand why did I come home, right?
Ugye, megértitek, miért jöttem haza?

But I still have loadz of Stockholm photos, so I will keep this blog alive as much as I can, thanks for sticking around, for commenting, liking and sharing!
De még mindig van egy nagy rakás stockholmi fotóm, úgyhogy életben tartom ezt a blogot, amennyire csak tudom; köszönöm, hogy itt vagytok, hozzászóltok, és megosztjátok! 


Buy photos:

      
Sunday, November 04, 2012

FBI Visit

FBI látogatás

What a day it was! While half of Stockholm were having Halloween parties, our neighborhood got a visit by FBI, I got a pair of beautiful earrings almost as a present, and in the night, I met Jesus...
Micsoda nap volt! Mialatt fél Stockholm Halloween-buliban volt, mifelénk az FBI tett látogatást, később kaptam egy pár gyönyörű fülbevalót majdnem ajándékba, késő este pedig találkoztam Jézussal... 

First thing first: two black Mercedes vans (only one on the picture) at the riding school just around the corner, 150 meters or so from my place:
Menjünk csak szépen, sorban: két fekete Mercedes mikrobusz (a képen csak az egyik) a sarki lovasiskolánál, tőlünk kb. 150 méterre:

FBI Visit (1)

I couldn't believe my eyes! Yes, the letters FBI on the vans!
Nem hittem a szememnek! Az FBI betűk az autókon! 

Shocked as I was, I went closer, for that was my way to the bus, and what did I see:
Sokkba esve mentem közelebb, mert az utam arra vezetett a buszhoz, és mit láttam:

FBI Visit (2)

Real Estate Construction Industry, in Pitea
Ingatlanépítő Ipar, Pitea-ban 

One more pearl of Swedish language :-)
A svéd nyelvhasználat újabb gyöngyszeme :-)

(And the real FBI should simply ignore my previous post, about the $43 trillion debt lawsuit in the US)
A valódi FBI pedig csak szépen figyelmen kívül hagyhatja az előző bejegyzésemet, az amerikai 43 billió dolláros perről)


Get free wallpapers / Ingyen háttérképek:


Buy photos:

      

Monday, October 29, 2012

Drottningholm at twilight

Drottningholm alkonyatkor

A quick trip to Drottningholm, the residence of King of Sweden.
Gyors kirándulás Drottningholmra, a svéd király rezidenciájához. 

A couple of days ago, on my way to town I got off the bus and walked back one stop to shoot a few pics - it was worth, wasn't it? :-)
Pár napja a városba menet leszálltam a buszról, és visszagyalogoltam egy megállót, hogy lőhessek néhány képet - megérte, ugye? :-) 

If you have time for a few more clicks, you can view them larger and have a breathtaking experience, enjoy! (On the photo's page: Actions => View all sizes)
Ha van időd még néhány kattintásra, nagyobb méretben is megnézheted őket, és lélegzetelállító élményben lehet részed, szeresd! ( Az egyes képek saját oldalán: Actions => View all sizes )

Drottningholm 2012Oct (19)

Drottningholm 2012Oct (17)

Drottningholm 2012Oct (14)

Drottningholm 2012Oct (15)

Drottningholm 2012Oct (7)

And if you visit Stockholm and you have 2 hours to kill, Drottningholm is a must see. To get there, you take the green metro line to Brommaplan (direction: Hasselby strand), and a number of buses go there, it's only 3 stops.
Ha pedig Stockholmba látogatsz, és van 2 üres órád,  Drottningholm kötelező látványosság. Útvonal: zöld metróval (Hasselby strand felé) a Brommaplanig, onnan több busz is megy, csak 3 megálló.--
Brought to you by Andrea's Cash Machines - Pick Yours
Készült:  Andrea pénzautomatáinak támogatásával. Válassz Te is magadnak!

Thursday, October 04, 2012

Ford for sale

Got up early in the morning and took a walk in almost rainy Viking Land - I should expect my millions coming. So let's do some business! Here is a Ford for sale:
Korán keltem, jártam egyet a majdnem esős Vikingföldön - jöhetnek a milliók. Hát akkor üzleteljünk! Itt egy eladó Ford:

  Ford for sale - 1


Ford for sale - 2


Dalarna, Sweden

And you can find it here:
Itt találod:


Ford for sale - 3


Brought to you by Andrea's Cash Machines - Pick Yours
Készült:  Andrea pénzautomatáinak támogatásával. Válassz Te is magadnak!
Wednesday, August 01, 2012

Your Dream Car?

Last Friday evening I happened to walk on Sveavägen which is one of the main streets in Stockholm city. Think perhaps Champs Élysées in Paris or Ringstrasse in Vienna, Nagykörút (Grand Boulevard) in Budapest.
Péntek este épp a Sveavägenen jártam, ami Stockholm belvárosának az egyik főutcája. Mondjuk, mint Párizsban a Champs Élysées, Bécsben a Ringstrasse, vagy Pesten a Nagykörút.

To my surprise, it was so much more alive than any other times I have been there - and that is one of the places where I am several times a week. First time since I have been here, this street looked like an ordinary weekday summer evening in one of those streets mentioned above. With the difference that here it was a special occasion.
Meglepetésemre ezúttal sokkal élettelibb volt, mint bárkor, amikor erre jártam - márpedig ez az egyik hely, amerre hetente többször is megfordulok. Mióta itt vagyok, ez az út most először tűnt olyannak, mint a fent említettek egy közönséges, nyári hétköznap este - azzal a különbséggel, hogy itt most valami különleges alkalom volt.

I found out that on the last Friday of every month they have a cruise with great cars.
Megtudtam, hogy minden hónap utolsó péntekjén klassz járgányok pompáznak itt végig.

Not too great quality photos, took them with my phone, without flash, but you get the feeling.
Nem túl jó minőségű fotók, a mobilommal csináltam őkat, vaku nélkül, de itt a fíling.

This one is for parties on board, obviously:
Ez nyilván egy partiautó:

Your dream car? (1) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (3) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (5) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (8) Photo: Andrea Gerak

I didn't see them all, but maybe this Buick was my favorite:
Nem láttam mindet, de talán ez a Buick volt a kedvencem:

Your dream car? (7) Photo: Andrea Gerak

And this cute nanny was just standing there on the road, watching them passing by...
Ez az aranyos mamika pedig csak ott álldogát az úton, és bámulta, ahogy elhúztak...

Your dream car? (6) Photo: Andrea Gerak

I just noticed: it's all red cars... On Saturday there will be another cruise, I should pass by and shoot some blue ones too - or silver, yellow, black, green.
Most veszem észre: mindegyik piros... Szombaton lesz egy másik parádé, ha sikerül, megnézem, és lekapok pár kéket is - vagy ezüstöt, sárgát, feketét, zöldet. 

I have never thought of what would be my Dream Car - but what is yours?
Még sose gondoltam arra, hogy mi lenne az én Álomautóm - de mi lenne a tiéd?
(Whatever it is, check out this and this - they will help you get your Dream Car faster!)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...