Custom Search

Thursday, December 17, 2009

Santa Claus on motorbike


Actually not one but at least 50 Santas, I only filmed the end tail of the caravan.
Valojaban nem egy, hanem legalabb 50 Mikulas, csak a karavan legvégét filmeztem le.

On Saturday (or Sunday?) evening, at the Swedish Parliament...
Szombat (vagy vasarnap?) este, a svéd parlamentnél...

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Friday, November 20, 2009

The mysterious light

Can someone tell me what is this light over Söder (the South part of Stockholm)? I always find it awesome...
Valaki meg tudja mondani, hogy mi ez a fény a Söder (Stockholm déli része) fölött? Mindig lenyűgözőnek találom... 


Behind the Royal Palace:The Royal Palace and the Parliament:Riddarholmen:www.andreagerak.com

Bookmark and Share

My online shop with photo gifts and music

Tuesday, November 03, 2009

Post-Halloween post

Sunday night (1st of November) I took a walk just around the house, was on the phone with someone for 1.5 hours... As I haven't checked out yet the nearby church, this was a perfect time. And I discovered that it even had a cemetery - with full of candles of course.
Vasárnap éjszaka (november elsején) sétáltam egyet a ház körül, másfél órát beszéltem valakivel telefonon... Mivel még nem néztem meg a közeli templomot, ez tökéletes alkalom volt. Felfedeztem, hogy még temetője is van - természetesen gyertyákkal tele.

This is the Brännkyrka kyrka (Burned Church Church) - not a typo, for some reason this is how it is called, double. It is originated in the end of 12th century (did I understand it right from the description? Swedish people please help me with translation) and was burned down and rebuilt several times through the ages. Got its name from a fire before 1425, because it appears first in a source from that year.
Ez az Égett templom templom - nem elírás, valami miatt így hívják, duplán. A XII. századból ered (jól értettem a leírásból? Svédül tudók, javítsatok ki!), és az idők során többször leégett, újjáépítették. A nevét egy 1425 előtti tűzvészről kapta, mert először ekkor bukkan fel egy forrásban.

I just found out that they regularly have concerts, so I better check that out :-)
Most tudtam meg, hogy rendszeresen tartanak koncerteket, jó lesz utánanéznem :-)

Midnight...
Éjfél...
Bookmark and Share

www.andreagerak.com

Friday, October 30, 2009

World March for Peace and Non-Violence at Sergels Torg

The World March for Peace and Non-Violence, for which I am one of the first endorsers from Hungary, arrived to Stockholm today and they had a rich program, including visiting the Parliament.
A Világ Körüli Menet a békéért és az Erőszakmentességért, amelynek egyik első magyarországi támogatója vagyok, ma Stockholmba érkezett, és gazdag programjuk volt: többek között meglátogatták a svéd parlamentet is.

I only participated in the evening program and took a few photos - when I was not performing, I was rather busy with dancing or talking with people. In the cold, dancing to the hot music was an obvious choice, and I got a great dance partner - can't wait to get the pictures! :-)))
Jómagam csak az esti rendezvényen vettem részt, és lőttem pár fotót - amikor éppen nem én léptem fel, akkor meglehetősen elfoglalt voltam azzal, hogy táncoltam, és beszélgettem az emberekkel. A hidegben a forró ritmusokra ropott tánc egyértelmű választás volt, ráadásul volt egy jó partnerem is - alig várom, hogy megkapjam a képeket! :-)))There could be much said about the evening and this event at all (and I have told a few words here), but now it's very late, have to go to bed and get up early for the press conference about the march.
Sokat lehetne beszélni az estről meg egyáltalán erről a rendezvényről (és ezen a fenti linken már ejtettem is róla néhány szót), de most rettentő késő van, és le kell feküdnöm, hogy korán felkelhessek holnap a sajtótájékoztatóra.

And by the way, I wonder how many media representative will be there, for I couldn't find ANYTHING about it in the Swedish media, except for TilliT and Nordic Africa News and a few sites of private persons or participating associations (okay, didn't watch tv nor listened to radio), although I know that a lot of papers, new sites etc were contacted...
Mellesleg kíváncsi vagyok, hogy hány médiaképviselő lesz ott, mert nem találtam erről az egészről SEMMIT a svéd médiában, kivéve a TilliT-et, Nordic Africa News-t és egy-két magánszemély illetve támogató szervezet weboldalát (oké, nem néztem tévét, és nem hallgattam rádiót). Pedig tudom, hogy rengeteg újságot és híroldalt, stb megkerestek...

Bookmark and Share

www.andreagerak.com
Buy photo gifts in Andrea's Shop

Wednesday, October 21, 2009

Monday night, KungsgatanSunday, October 18, 2009

Ten thousand candles

(scroll down for photos, if you don't want to read - but I think it is interesting and thought provoking...)
(görgess le a fotókhoz, ha nem akarsz olvasni - bár szerintem érdekes és elgondolkodtató...)

Tonight they lit 10 000 candles or so at Kungstradgarden, to support Cancerfonden, the Swedish Cancer Society. This is for the occasion of Breast Cancer Awereness Month which is October.
Ma este 10 000 gyertyát gyújtottak a Kungstradgardenben, (kb. a svéd Rákellenes Liga) támogatására, a Mellrák Tudatosság Hónapja alkalmából, amely pedig október. 

It's great that people want to help and contribute to beat cancer - it should be natural so.
Nagyszerű, hogy az emberek segíteni akarnak, és hozzájárulni a rák legyőzéséhez - ennek természetesnek kellene lennie. 

However, I do have some reservations when a non-profit cancer research organization is sponsored by a VERY much profit-oriented pharmaceutical company... which is in this case, Pfizer. Just doesn't make any freaking sense for me: why would a company that has the purpose of selling more and more drugs to cancer patients, support cancer research - which should aim for NO cancer???
Nekem azonban van némi fenntartásom, amikor egy non-profit rákkutató társaságot egy IGENCSAK profit-orientált gyógyszergyár szponzorál... amely ezesetben a Pfizer. Egyszerűen sehogy sem találom értelmét: egy olyan vállalat, amelyiknek az a célja, hogy minél több gyógyszert adjon el rákbetegeknek, vajon miért támogatná a rákkutatást - aminek az lenne a célja, hogy NE létezzen rák??

Ten thousand or so, and 35.-SEK a piece goes to cancer research. The Cancerfonden has the target of more than 400M SEK per year. I wonder where does all that money go...
Körülbelül tízezer, és darabonként 35.-SEK megy rákkutatási célokra. A Cancerfonden évi több mint 400 millió koronát tűzött ki. Kíváncsi lennék, hová megy az a pénz.

I wonder what do they research, when they already know that "in Sweden, 70 percent of all cancer cases are caused by known lifestyle factors", according to the information on their website. Nutrition, smoking, sun, etc.
Kíváncsi vagyok továbbá, hogy mit kutatnak, amikor már tudják, hogy "Svédországban az összes rákmegbetegedés 70%-át ismert életviteli tényezők okozzák", a weboldalukon található információ szerint. 

To find out what is healthy food and that tobacco kills, shouldn't cost 400 000 000 SEK per year...
Arra rájönni, hogy mi számít egészséges ennivalónak, és hogy a dohányzás öl, nem kellene évi 400 000 000 svéd koronába kerülnie... (kb. 11 milliárd forint)

Anyway, I shouldn't spoil the spirit of well-intentioned civilians wanting to help cancer patients - as a cancer survivor myself, I highly appreciate their efforts!
Na jó, nem kellene elrontanom a jószándékú polgárok hajlandóságát a rákbetegek segítésére - mivel én is átéltem ezt a betegséget, nagyrabecsülöm a szándékukat!

And the candles looked magical.
A gyertyák pedig varázslatosak voltak. --
www.andreagerak.com

Bookmark and Share

Friday, September 18, 2009

The Globe is under my window

Looking down to the Globe from the kitchen window...
Lenézek a glóbuszra a konyhaablakból...

The Ericsson Globe (as I just found it out that this is how it's called today) is the largest hemispherical building in the world and hosts the Swedish national sports arena. Probably you will never hear it mentioned by its official name, everybody simply calls it Globen.
Az Ericsson Globe (amint azt megtudtam, hogy manapság így nevezik) a világ legnagyobb félgömb alakú épülete, a svéd nemzeti sportcsarnok otthona. Valószínűleg soha nem emlegetik a hivatalos nevén, mindenki egyszerűen csak Globennek hívja.


At night, often it is lit in special colors, matching to the occasion. Tonight Cirque de Soleil's Saltimbanco show started, so the multicolor lights were appropriate.
Estére gyakran különleges színekkel világítják ki, az alkalomhoz illően. Ma este a Cirque de Soleil's Saltimbanco c. műsora kezdődött, tehát megfelelő a tarkaság.And you can also see candles on the pavement: somebody must have had a birthday party or something, because it was candles all around the block, wonderful!
És gyertyákat is láthattok a járdán: valakinek biztos szülinapja volt, vagy hasonló buli, mert az egész háztömb körül gyertyák égtek, csodás!

It's not Christmas yet, but they celebrated the Tom Jones concert with red:
Még nincs karácsony, de a Tom Jones koncert tiszteletére kipirosították:And one more, just before I moved out to the place, Globen said goodbye to me with blue:
És még egy; mielőtt elköltöztem arról a helyről, a Globen kékkel köszönt el tőlem:Bookmark and Share

You might like my songs as well, have a listen
Hátha szeretni fogod a dalaimat is, hallgass bele!

Sunday, September 13, 2009

Stockholm Half Marathon 2009

First of all, I am experimenting with my blog: made a wider space for the pics, so that I can use the ones I have in my Facebook photo albums. I hope you will like viewing the larger pictures.
Előszöris, kísérletezem a blogommal: szélesebb helyet csináltam a képeknek, hogy használhassam azokat, amik a Facebook fotóalbumaimban vannak. Remélem, tetszeni fognak a nagyobb képek.

Running was never for me, I rather be an onlooker... Or a photographer :-)
A futás soha nem volt nekem való, inkább csak nézőként... Vagy fotósként :-)

Find it great though that more than 8000 people participated yesterday at the Stockholm Half Marathon. This running thing seems to be popular here in Sweden, I can't even count how many such runs they have all around the year. There was another one just one or 2 weeks ago.
Viszont nagyszerűnek tartom, hogy tegnap több mint 8000-en vettek részt a Stockholm Fél-Maratonon. Ez a futás-dolog igen népszerűnek tűnik itt, Svédországban; nem is tudom megszámolni, hány hasonlót rendeznek egy évben. Csupán egy vagy két hete volt egy másik is.

I had my Sunday afternoon walk in the city and I thought the show was a few hours earlier, but I still caught a couple of moments.
A vasárnap délutáni sétámat végeztem, és azt gondoltam, hogy a show már befejeződött pár órával korábban, de néhány pillanatot még elkaptam.

Kungstradgarden buzzing. The big building is the Opera.
Nagy a nyüzsi a Kungstradgardenben. A nagy épület az Opera.I was hanging around the Royal Palace
A Királyi Palota körül mászkáltam.

Young volunteers were helping out.
Ifjú önkéntesek segédkeztek.Then I got stuck with these boys & girls for at least an hour, had great fun with listening to this steel drum orchestra. But of that, another time.
Aztán legalább egy órára ottragadtam ezeknél a fiúknál-lányoknál, remekül éreztem magam őket hallgatva. De erről majd máskor.

Full picture gallery
Teljes képgaléria

Bookmark and Share

You might like my songs as well, have a listen
Hátha szeretni fogod a dalaimat is, hallgass bele!

Monday, August 31, 2009

Waiting for the Sun

Well, I am back in Stockholm after having spent 7 months in Budapest.
Nos, ismét Stockholmban vagyok, miután 7 hónapot töltöttem Budapesten.

This evening I went for a little walk in Gamla Stan, trying my new cameraphone - here are the first results.
Ma este sétáltam egy kicsit Gamla Stanban (Óváros), és próbálgattam az új kameramobilomat (ezt így hívják magyarul?); ezek az első eredmények.

Waiting for the Sun to come out over Riddarfjarden.
Várom, hogy kibukkanjon a Nap a Riddärfjarden fölött.

Waiting for the Sun 1

Waiting for the Sun


Bookmark and Share


You might like my songs as well, have a listen
Hátha szeretni fogod a dalaimat is, hallgass bele!

Friday, January 09, 2009

Number 100

I thought this could be a nice one for post #100. Sunny afternoon at the City Hall, at this time.
Úgy gondoltam, hogy 100. bejegyzésnek ez szép lesz. Napsütéses délután a Városházánál, ekkor.


Bookmark and Share

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...