Custom Search

Sunday, November 04, 2012

FBI Visit

FBI látogatás

What a day it was! While half of Stockholm were having Halloween parties, our neighborhood got a visit by FBI, I got a pair of beautiful earrings almost as a present, and in the night, I met Jesus...
Micsoda nap volt! Mialatt fél Stockholm Halloween-buliban volt, mifelénk az FBI tett látogatást, később kaptam egy pár gyönyörű fülbevalót majdnem ajándékba, késő este pedig találkoztam Jézussal... 

First thing first: two black Mercedes vans (only one on the picture) at the riding school just around the corner, 150 meters or so from my place:
Menjünk csak szépen, sorban: két fekete Mercedes mikrobusz (a képen csak az egyik) a sarki lovasiskolánál, tőlünk kb. 150 méterre:

FBI Visit (1)

I couldn't believe my eyes! Yes, the letters FBI on the vans!
Nem hittem a szememnek! Az FBI betűk az autókon! 

Shocked as I was, I went closer, for that was my way to the bus, and what did I see:
Sokkba esve mentem közelebb, mert az utam arra vezetett a buszhoz, és mit láttam:

FBI Visit (2)

Real Estate Construction Industry, in Pitea
Ingatlanépítő Ipar, Pitea-ban 

One more pearl of Swedish language :-)
A svéd nyelvhasználat újabb gyöngyszeme :-)

(And the real FBI should simply ignore my previous post, about the $43 trillion debt lawsuit in the US)
A valódi FBI pedig csak szépen figyelmen kívül hagyhatja az előző bejegyzésemet, az amerikai 43 billió dolláros perről)


Get free wallpapers / Ingyen háttérképek:


Buy photos:

      

Monday, October 29, 2012

Drottningholm at twilight

Drottningholm alkonyatkor

A quick trip to Drottningholm, the residence of King of Sweden.
Gyors kirándulás Drottningholmra, a svéd király rezidenciájához. 

A couple of days ago, on my way to town I got off the bus and walked back one stop to shoot a few pics - it was worth, wasn't it? :-)
Pár napja a városba menet leszálltam a buszról, és visszagyalogoltam egy megállót, hogy lőhessek néhány képet - megérte, ugye? :-) 

If you have time for a few more clicks, you can view them larger and have a breathtaking experience, enjoy! (On the photo's page: Actions => View all sizes)
Ha van időd még néhány kattintásra, nagyobb méretben is megnézheted őket, és lélegzetelállító élményben lehet részed, szeresd! ( Az egyes képek saját oldalán: Actions => View all sizes )

Drottningholm 2012Oct (19)

Drottningholm 2012Oct (17)

Drottningholm 2012Oct (14)

Drottningholm 2012Oct (15)

Drottningholm 2012Oct (7)

And if you visit Stockholm and you have 2 hours to kill, Drottningholm is a must see. To get there, you take the green metro line to Brommaplan (direction: Hasselby strand), and a number of buses go there, it's only 3 stops.
Ha pedig Stockholmba látogatsz, és van 2 üres órád,  Drottningholm kötelező látványosság. Útvonal: zöld metróval (Hasselby strand felé) a Brommaplanig, onnan több busz is megy, csak 3 megálló.--
Brought to you by Andrea's Cash Machines - Pick Yours
Készült:  Andrea pénzautomatáinak támogatásával. Válassz Te is magadnak!

Thursday, October 04, 2012

Ford for sale

Got up early in the morning and took a walk in almost rainy Viking Land - I should expect my millions coming. So let's do some business! Here is a Ford for sale:
Korán keltem, jártam egyet a majdnem esős Vikingföldön - jöhetnek a milliók. Hát akkor üzleteljünk! Itt egy eladó Ford:

  Ford for sale - 1


Ford for sale - 2


Dalarna, Sweden

And you can find it here:
Itt találod:


Ford for sale - 3


Brought to you by Andrea's Cash Machines - Pick Yours
Készült:  Andrea pénzautomatáinak támogatásával. Válassz Te is magadnak!
Wednesday, August 01, 2012

Your Dream Car?

Last Friday evening I happened to walk on Sveavägen which is one of the main streets in Stockholm city. Think perhaps Champs Élysées in Paris or Ringstrasse in Vienna, Nagykörút (Grand Boulevard) in Budapest.
Péntek este épp a Sveavägenen jártam, ami Stockholm belvárosának az egyik főutcája. Mondjuk, mint Párizsban a Champs Élysées, Bécsben a Ringstrasse, vagy Pesten a Nagykörút.

To my surprise, it was so much more alive than any other times I have been there - and that is one of the places where I am several times a week. First time since I have been here, this street looked like an ordinary weekday summer evening in one of those streets mentioned above. With the difference that here it was a special occasion.
Meglepetésemre ezúttal sokkal élettelibb volt, mint bárkor, amikor erre jártam - márpedig ez az egyik hely, amerre hetente többször is megfordulok. Mióta itt vagyok, ez az út most először tűnt olyannak, mint a fent említettek egy közönséges, nyári hétköznap este - azzal a különbséggel, hogy itt most valami különleges alkalom volt.

I found out that on the last Friday of every month they have a cruise with great cars.
Megtudtam, hogy minden hónap utolsó péntekjén klassz járgányok pompáznak itt végig.

Not too great quality photos, took them with my phone, without flash, but you get the feeling.
Nem túl jó minőségű fotók, a mobilommal csináltam őkat, vaku nélkül, de itt a fíling.

This one is for parties on board, obviously:
Ez nyilván egy partiautó:

Your dream car? (1) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (3) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (5) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (8) Photo: Andrea Gerak

I didn't see them all, but maybe this Buick was my favorite:
Nem láttam mindet, de talán ez a Buick volt a kedvencem:

Your dream car? (7) Photo: Andrea Gerak

And this cute nanny was just standing there on the road, watching them passing by...
Ez az aranyos mamika pedig csak ott álldogát az úton, és bámulta, ahogy elhúztak...

Your dream car? (6) Photo: Andrea Gerak

I just noticed: it's all red cars... On Saturday there will be another cruise, I should pass by and shoot some blue ones too - or silver, yellow, black, green.
Most veszem észre: mindegyik piros... Szombaton lesz egy másik parádé, ha sikerül, megnézem, és lekapok pár kéket is - vagy ezüstöt, sárgát, feketét, zöldet. 

I have never thought of what would be my Dream Car - but what is yours?
Még sose gondoltam arra, hogy mi lenne az én Álomautóm - de mi lenne a tiéd?
(Whatever it is, check out this and this - they will help you get your Dream Car faster!)Wednesday, June 06, 2012

Grattis Sverige!

Gratulálok, Svédország! 

June 6th is Sweden's national holiday. Have a terrific day!
Június 6-a Svédország nemzeti ünnepe. Legyen egy végtelenül jó napotok! 

Grattis Sverige!

Flag of the ferry called Valö, I believe, going around the Gothenburg Southern Archipelago where I had a wonderful trip a few weeks ago (more pictures here)
A Valö nevű (azt hiszem, így hívták) komp zászlója, ami Göteborg déli szigetei közt jár, ahol pár hete  tettem egy csodálatos kirándulást (még több kép itt)
Tuesday, June 05, 2012

Random photos of an afternoon walk

In this April(?) weather here in Viking Land, I was lucky enough to get out of the house and take a walk without getting caught by a heavy rain...

A few random photos of this beautiful area, just as I could manage to upload them, some of them processed, some of them not. Enjoy!


Let Me Empower You
Thursday, March 29, 2012

Testing the sound of Stenbrott

Stenbrott, hangpróba

Oh yes, spring seems to be already here (but I have learnt not to put away my winter jackets till Valborg, end of April...)
Ó igen, úgy tűnik, már itt a tavasz (bár azt már megtanultam, hogy nem rakjam el a télikabátot a Valpurgisz-éjig...)

A little winter feel, if you are still up to it; I had a short excursion to Stenbrott (which is a small lake) in Stenhamra village of Viking Land, and the acoustics of this magical place were so fantastic that I had to quickly try it. Enjoy!
Egy kis téli érzés, ha még belefér; rövid kiránduálst tettem a Stenbrotthoz (ami egy kis tó) Stenhamra faluban a Vikingföldön, és olyan csodálatos az akusztikája ennek a másikus helynek, hogy gyorsan ki kellett próbálnom. Szeressétek!
 


The video was taken standing in the middle of this scene:
A videó itt készült, középen állva:

Stenhamra Stenbrott in winter - #1

More pics to come at some point...
Még lesz pár kép...


Sunday, February 26, 2012

Bus trip to Björkvik - 1

Buszkirándulás Björkvikbe

It was such a gorgeous, sunny Sunday, although cold and also windy at times.
Micsoda szépséges, napos vasárnap - bár kissé hideg, és néha szeles.

Originally, I thought I would go out to the Archipelago ang get some sea breeze, but instead I decided to take a shorter trip only and discover Viking Land a bit more.
Eredetileg arra gondoltam, hogy kimennék az Archipelagora, ehelyett egy rövidebb kirándulás mellett döntöttem, hogy Vikingföldet kissé jobban felfedezzem.

So now I went all the way to the farthest tip of Färingsö island, to Björkvik. By the way, in Sweden there are 57 settlements with this name... you can identify this one by that it belongs to Ekerö municipality.
El is mentem Färingsö szigetének legtávolabbi csúcsához, Björkvikbe. Mellesleg 57 darab ilyen nevű település van Svédországban... Ezt a szóbanforgót arról lehet beazonosítani, hogy Ekerö önkormányzatához tartozik. 

It's a nice trip if you want to see more of the Stockholm area than just the city. Take the blue bus 176 from Brommaplan to the end station Stenhamra Solsidan, then change to the red 317. That one doesn't have a busy schedule to say the least, but if you have no luck with catching a connection, you can walk one or two (or more...) stops, instead of waiting.
Kellemes kirándulás, ha Stockholm környékéből is akarsz látni valamit, nemcsak a városból. Brommaplantól a kék 176-os busszal el kell menni a Stenhamra Solsidan végállomásig, ott átszállni a piros 317-esre. Aminek enyhén szólva nincs valami zsúfolt menetrendje, de ha pont nincs szerencséd a csatlakozással, akkor inkább sétálj egy, két (vagy talán több) megállót, ahelyett, hogy ácsorognál!

Shots from the bus:
A buszból lőve:

Bus trip to Björkvik, winter (6)

Färentuna church:
Färentuna temploma:

Bus trip to Björkvik, winter (8)

I got off at the end destination, and the 15 minutes turning time was too short for me to go down to the lake and enjoy it - the next one was in 2 hours (yes two, it's Sunday), which gave me perfectly enough time to have a stroll along the small peninsula.
A végállomáson szálltam le, de a 15 perces fordulóidő nekem túl rövid volt arra, hogy lemenjek a tóhoz, és kiélvezzem - a következő busz 2 óra múlva (igen, kettő, vasárnap van), ami tökéletesen elegendő időt biztosított arra, hogy járjak egyet a kis félszigeten.
 
Bus trip to Björkvik, winter (19)


To the left:
Balra:

Bus trip to Björkvik, winter (20)

To the right:
Jobbra: 

Bus trip to Björkvik, winter (21)

And ahead:
És előre:

Bus trip to Björkvik, winter (23)

I saw 2 people skating, but can't find now that picture...
Láttam két figurát korizni, de most nem találom azt a képet...

Bus trip to Björkvik, winter (12)

Bus trip to Björkvik, winter (36)

Bus trip to Björkvik, winter (37)

Bus trip to Björkvik, winter (44)

Took a moment to have a sip of a hot barley drink from my thermos, get a little tan on my face and to appreciate all the wonderful moments life has been giving to me.
Eltöltöttem egy kis időt azzal, hogy igyak egy pici forró árpaitalt a termoszomból, szerezzek egy kis pírt az arcomra, és hálás legyek mindazért a sok csodás pillanatért, amit az élettől kapok.

Bus trip to Björkvik, winter (46)
 
Bus trip to Björkvik, winter (38)

Too many photos from the rest of this journey, some more in the next part. Good night!
Túlságosan sok fotóm van az út hátralevő részéből, párat majd a következő részben. Jó éjszakát!
Thursday, February 09, 2012

Abandoned - 1

Elhagyatva

Yesterday I went to Ekerö Centrum to pick up a box of barley, and as it was snowing beautifully, I decided to skip a couple of bus stops and take another walk instead than where I normally go. The 1 hour 20 minutes extra I spent was definitely worth it: not only got my exercise, fresh air and discovered a route I have been meaning to try for ever since I am out here in Viking Land, but I bumped into a few surprising sights - and when I did hop on the bus, there was my friend Maluni, so we had a little chat.   
Tegnap Ekerö Centrumba mentem egy doboz árpáért, és mivel gyönyörűen havazott, úgy döntöttem, hogy kihagyok egy pár buszmegállót, és egy másik úton megyek, mint egyébként szoktam. Az 1 óra 20 perces kitérő határozottan megérte: nemcsak mozogtam egy kicsit és friss levegőt szívtam, plusz felfedeztem egy utat, amit már azóta ki akartam próbálni, amióta itt vagyok Vikingföldön, hanem néhány meglepő látváníben is részem lehetett - és amikor végülis felszálltam a buszra, pont ott ült Maluni barátnőm, úgyhogy egy picit eltrécseltünk.

Abandoned, forgotten things:
Elhagyatott, ottfelejtett dolgok:

Abandoned - 1

Abandoned ship - 1

Abandoned ship - 2

Abandoned ship - 3

Behind it:
Mögötte:

Abandoned car

Abandoned car - 2

And this was only the beginning of surprises...
Ez még csak a meglepetések kezdete...

More Boats:                                           More Winter:                          More Viking Land:

Boats in the winter, Stockholm  Vasa museum, Stockholm  Autumn morning - #1Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...